בארות מים חיים

בארותיו של יצחק, הראשונה והשניה, רומזות לבתי המקדש הראשון והשני. על בארות אלו ניהלו הפלישתים את מלחמתם. הם חפצו לאטום אותן ולאבד את זכרן מהעולם.

התורה, זאת שמתמצתת סיפורי חיים בפסוקים אחדים, יוצאת מגידרה ומספרת בהרחבה אודות בארות המים אשר חפר אברהם. הבארות שחפר האב נאטמו בידי הפלישתים, ויצחק, בנו, שב וחפר אותן. התורה מתארת בהרחבה את המאבק על המים מול הפלישתים,

 את שמות הבארות ואת אשר אירע להן (בראשית כ"ו, ט"ו-י"ח). מדוע מרחיבה התורה בסיפור בארות המים? האין זה סיפור מריבה שתם ועבר?

הרמב"ן מבאר שהבארות של יצחק, הראשונה והשניה, רומזות לבתי המקדש הראשון והשני. על בארות אלו ניהלו הפלישתים את מלחמתם. הם חפצו לאטום אותן ולאבד את זכרן מן העולם. ואכן, בית המקדש הראשון והשני חרבו ונותר אך הכותל כגולל.

הבאר השלישית שלא רבו עליה, רומזת לבית המקדש השלישי שאנו מצפים לבניינו במהרה. בית מקדש זה יעמוד לעד ולא יחרב.

בחפירת הבארות על ידי אבותינו נחשפו מקורות קדושה עבור צאצאיהם. מה שנראה כחפירת באר למציאת מים, מתגלה כקידוח לעומק ההוויה למען בנין בתי המקדש בעתיד.

אחת מפעולותיהם הרבות של האבות למען בניהם היא התפילה. "תפילות – אבות תיקנום" (מסכת ברכות כ"ו, ב').

תפילת שחרית, מנחה וערבית שתיקנו שלושת האבות, מתאימות למהלך חייהם ולדרך עבודת ה' הייחודית של כל אחד מהם.

תפילת שחרית נתקנה על ידי אברהם אבינו. מעשיו היו בבחינת שחר עולה, שהרי הוא היה הראשון למפיצי האמונה בעולם. בחשכת עולם התוהו, באפילת השקיעה בהבלי האלילות, הזריח אברהם אבינו את שמש האמונה, את אור ההכרה באלוקים. סמלו של אברהם אבינו נקבע בשעת השחר, ותפילתו המציינת את דבקותו בבורא, נאמרת כבר עם פקיחת העיניים.

יצחק אבינו תיקן את תפילת מנחה. הצהריים מסמלים את הזמן שבו האור מאיר בעיצומו. משך זמן פעולתו של יצחק מצטיין בשפעת אור. האמונה כבר קנתה קנין בנפשות רבות, ומעמדו של יצחק בעולם נתחזק ונתעצם. תפילת מנחה הנאמרת בעיצומו של יום, מכוונת לעבודת הבורא של עולם שזכה להכיר בו. זוהי שעה מיוחדת שבה הבורא מאזין ומקשיב לצקון לחשם של בריותיו.

התפילה המיוחסת ליעקב אבינו היא תפילת ערבית. קורות חיי יעקב התנהלו בחשכה. שלא כאבותיו, עשה יעקב רוב שנות חייו בגלויות שונות, שאליהן ירד שלא מרצונו. פרשת תלאותיו של יעקב אבינו החלה עוד בהיותו בבטן אמו, כאשר נאלץ לריב עם אחיו על נחלתם של שני העולמות. נוספו לכך מאבקים על הבכורה ועל הברכות. מאוחר יותר הוא ברח לשדה ארם, שם היה עליו להימצא במחיצתו של לבן, עובד האלילים הארמי, שהתל בו והחליף את משכורתו עשרת מונים.

בהמשך דרכו נכון לו מאבק נוסף עם שרו של עשו, ולאחר מכן בא עשו עצמו לקראתו למלחמה. ושוב, הוא סבל מרות מצרת דינה ומצרות יוסף. מסכת ארוכה של חושך ואפלה היתה מסכת חייו של יעקב שהעיד על עצמו: "מעט ורעים היו ימי שני מגורי" (בראשית מ"ז, ט'). חידושו של יעקב אבינו בתפילתו הוא, שגם בתוך ההסתר והאופל על האדם להתפלל, לשאת עינים למרום, להאמין ולקוות שהחושך הינו זמני, ושהאור בוא יבוא במהרה.

לנוכח העובדה שעבודת האבות בחפירת הבארות היוותה פתח תקוה לבני כל הדורות, מובן גם מדוע היא היוותה מוקד להתגרות הפלשתים, שעשו נסיונות חוזרים ונשנים לאטום בארות אלו. הפלישתים מייצגים את שונאי ישראל לאורך הדורות המעוניינים לחבל בקשר שבין עם ישראל לאביו שבשמים. מעוניינים הם לפגוע בלבה של האהבה שרוחש ה' לעמו – עם סגולה.

ואמנם, אבותינו במאמציהם הבטיחו שבארות אלו לא יסכרו לעד, וכל החפץ לאחוז בדרכיהם, תמיד ימצא לפניו משענת איתנה ממורשת האבות, שהרי "זכות אבות – לא תמה".

[ערכים]