המצפון כשעון

טפח ממידת חסדו הגדולה של אברהם אבינו, נחשף לעינינו בהכנסת האורחים המפורסמת לדורות בעת שניצב בפתח האהל כחום היום תר אחר עוברי הלך לארח.

 

יציאתו של אברהם לקראת אורחים לא ידועים בלב מלא שמחה, למרות מחלתו, העמדת כל בני הבית הכן למענם והזריזות שבה התבצעו הדברים כדי להנעים לאורחים את שהותם, פותחים לפנינו אופקים חדשים במידת החסד.

 

חז"ל אף העידו (מסכת בבא מציעא דף פ"ו, ב') שהסעודה שערך אברהם אבינו לאורחיו עולה על הסעודה שערך שלמה המלך בשעת גדולתו. אברהם שחט עבור אורחיו שלושה בני בקר במטרה להאכילם שלוש לשונות בחרדל, מאכל משובח מאד. אברהם אבינו הוכיח במעשיו שלא זו בלבד שהוא מוכן לכבד את אורחיו בנדיבות מופלאה, אלא שכל מעייניו נתונים לאירוח זה, כדי להעניק לכל אחד מהם יחס אישי חם.

 

מעשי חסד הנובעים מעומק האמונה בבורא, כפי שנעשו על ידי אברהם, שונים שוני רב ממעשים הנובעים ממניעים אנושיים גרידא. לא זו בלבד שחסד הנובע מאמונה פורץ את כל מגבלות, אלא שיש בו מעלה נוספת, והיא קיומו הממושך.

 

אמנם יחסי חברה תקינים הם נאים כשלעצמם, אולם אין בכוחם להחזיק מעמד בתנאים קשים. חולשתם ורפופותם מתגלה כאשר הם מתנגשים באינטרסים אנוכיים. עיקרון זה לימד אותנו אברהם אבינו עצמו.

 

כאשר הוכיח אבימלך מלך גרר את אברהם על התנהגותו בפרשת שרה, התנצל אברהם לפניו ואמר (כ, יא): "כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי". כאשר נימוסי החברה הם הקובעים את ערכיה, הערכים מתמוססים בקלות מול אינטרסים אנוכיים. רק הטבה שתשתיתה היא יראת שמים, עומדת לעד.

 

המציאות מלמדת שאי אפשר לסמוך על רגשותיו של האדם בלבד. אדם נראה כזקן מלא רחמים, ולעתים מתברר שתנאי החיים הם שהכתיבו לו עמדה זו, ועם השתנות המצב, אותו אדם עצמו הופך למלא משטמה וזעם עד שהוא מוכן להרוג את מי שעומד בדרכו.

 

שונים הם פני הדברים כאשר ההטבה אינה פרי רצון שרירותי, אלא יש לה יסוד ברוחניות. כאשר האדם מוכן לכוף את שרירות לבו בפני הרצון האלוקי, מעשיו נכללים במסגרת אלוקית מחייבת שאין אפשרות לחרוג ממנה. כאשר נקודת המוצא היא ההכרה של חובת האדם בעולמו, נוצר מחסום מול יצריו של האדם, וההטבה מתבצעת גם בתנאי לחץ.

 

משל למה הדבר דומה? לשעון משוכלל ומדויק להפליא. שעון זה לא יורה לאדם העונד אותו את השעה האמיתית, אלא אם כן הוא יכוון אותו מלכתחילה בהתאם לשעה. מצפונו של האדם משול לשעון – הוא מסוגל להורות לאדם את דרכו בחיים רק אם הוא יותאם לרצון ה'. יראת שמים היא מערכת הבקרה המבטיחה שאותו שעון מצפוני יהיה מכוון נכון ויתמיד במהלכו התקין.

 

[ערכים]