מאמרים לחומש דברים

להפגין נחישות!

המושג "נחישות" הפך זה מכבר לסיסמה. יש לך אדם שלא יסטה ולא יסוג, יסתער על המטרה, יגיע בדאיה או בזחילה,קרא עוד...

לא מסובב את הראש

דממה בבית המשפט. השופט מכחכח בגרונו, בעוד רגע יפתח את משפטו של הרוצח המפורסם ביותר במחוז. עורך דינו של הנאשםקרא עוד...

הצלת לב העם

השמיטה, כפי שאנו יודעים, מצוותה להוביר את שדות הארץ. אולם לשמיטה פן נוסף. מלבד שמיטת קרקעות יש בשנה זו גםקרא עוד...

רגע הפרישה

עצוב היה הרגע שבו שמעו בני ישראל ממשה את המשפט הבא: ״בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, וה׳ אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה ״ (דברים ל״א, ב׳).

כבוד האדם

ספר דברים פותח במילים: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל,קרא עוד...

ערכה של מצוה קלה

מתן שכרן של המצוות נעלה מהשגותינו. אין באפשרותו של אדם, קרוץ-חומר, להבין או לשער את מהותו האמיתית של השכר הניתןקרא עוד...

טל ומטר

המים מהווים משל. הנמשל - השפעת דברי התורה על הנפש - שהם מפרים ומגדלים את לומדיהם כגשם המגדל פירות.

"צדק צדק תרדוף"

ה"צדק" הוא מטבע עובר לסוחר. רגילים להשתמש בו בהרבה הזדמנויות, פעמים רבות גם… שלא בצדק. לעתים, בשם הצדק והיושר אנשיםקרא עוד...

ביקור בעולם אפל

מול עולם האופל של ההורוסקופים, קיים עולם האור, שבו קובע האדם את גורלו, על פי מוסריותו והתעדנות נשמתו.

מצות הקהל

החשיבות הרבה שמייחסת התורה למעמד "הקהל", ניכרת בעובדה שהתורה מחייבת את השתתפותו של כל העם בקיומה של מצווה נדירה זו

הקב"ה – מודל לחיקוי

פרשת השבוע, כי תבוא, כוללת שישה מצוות, חציין "מצוות עשה" וחציין "מצוות לא תעשה". המצווה הראשונה היא מצוות ה'ביכורים', לאחרקרא עוד...

עבודה בכל הלב

מקור מצוות התפילה נלמד מהפסוק: "ולעבדו בכל לבבכם" (דברים י"א, י"ג), אמרו חכמים איזו היא עבודה שבלב? זו תפילה. כללקרא עוד...

מרכז העולם

מיום שגלה עם ישראל מארצו, הוא לא התייאש מעולם מלחזור אל נחלת אבותיו. שלוש פעמים מדי יום התפלל: "ותחזינה עינינוקרא עוד...