סיפורי צדיקים

נתינת צדקה במקום פיקוח נפש

בזבוז יותר מחומש במקום פיקוח נפש   רבי אברהם אבוש רבה של פראנקפורט דמיין היה פזרן גדול לצדקה, מעולם לא לן כסף בביתו. פעם אחת שאלוהו תלמידיו, הרי גמרא מפורשת היא במסכת כתובות (נ, ב) אמר רב אילעא באושא התקינו, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. ענה להם, אין הלכה זו אמורה כשבאה לידך מצוה שישקרא עוד...

ליצר הרע לא איכפת

הקורא עיתון, אין יצה״ר משגר אליך לקוחות, כי מה איכפת לו אם תבלה את זמנך בקריאה?

מיהו רבי מאיר בעל הנס?

אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים, על טהור טמא ומראה לו פנים: (עירובין דף יג, ב)

עצתו של הרב מזלאטשוב

אם חייב האב למסור עצמו למות עבור בנו   היה זה בגטו לודז', תחושת קדרות שאפפה את שמי הגטו לא הצליחו לסדוק את חומת הביטחון והאמונה שנותרה בליבותיהם של גיבוריה, התחושה כי זכות היא למות כיהודי על צו יהדותו עברה כזיק בין המוני המצטופפים שלא ידעו לאן פניהם מובלות, למרות שרע יותר מאשר היה מצבםקרא עוד...

הרמח"ל – הרב משה חיים לוצאטו

הרב משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) הוא אחת הדמויות המעניינות והחשובות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. הוא היה מקובל גדול, שכתב למעלה ממאה ספרים ועסק בלימוד הקבלה ובהפצתה במדינות שונות באירופה. מלבד זאת הוא היה גם מחנך דגול שפיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה המתאימה אפילו לבני נוער. לצד אלה, היה הרמח"ל גם משורר מבריק ואיש רוחקרא עוד...

הראיה ממעשה החליצה כנגד הקללה

  באחד מכינוסי התורה בבית מדרשו של רבי אברהם מסוכטשוב, הגיע אחד מהמשכילים החריפים כנגד היהדות, ובא לראות את מנהגיו של רבי אברהם, כיצד הוא עורך את תפילותיו עם חסידיו. אותו משכיל הסתובב לו בצנעה ולא רצה להבליט עצמו לבל יזהו אותו ועלולים צעירי הצאן לסלקו בבושת פנים מהמקום. וכך כעבור זמן מה החליט אותוקרא עוד...

האם חייב אני לציית לו?!

אברך ממקורביו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, נלווה אליו בעת מחלתו בביקורו אצל רופא. הלה בדק את הרב, והזהיר שזקוק הוא למנוחה מוחלטת, לרבות הפסקה טוטאלית מכל לימודיו.  והנה באותו היום, בשעות אחה"צ, גילה האברך שרבי יעקב נח על כסא בגינתו, כשספר לימוד בידו. הלה השתומם, וביראת כבוד הזכיר לרבי יעקב את אזהרת הרופא,קרא עוד...

"חמישים שנה על אותו כסא"

לקראת חג מתן תורה הצצה לסדר לימודו של מרן רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א. שתיים וחצי לאחר חצות לילה, ברחוב חנן 10.

תפילת הצדיק בקול רם

תפילת הצדיק בקול רם   רבי דובריש היילפרין, מגיד מישרים בלובלין, נתפס למלכות בעלילת דם ונתפש בבית האסורים, השתדל מלפני הרָשות, שתינתן לו הרשות להכניס אתו טליתו ותפילין בכדי שיוכל להתפלל בכל יום, והתפילה הייתה תפילה שבאה לעזרת הרבים, ואכן התירו לו. ודרכו בתפלה, שהיה מתפלל בקול רם, צועק ומדוע? לאביו שבשמים, ועל אחת כמהקרא עוד...