10% מהמשכורת שלך שייכים למישהו אחר

613 מצוות קיבלנו חלקם מוכרים וחלקם פחות, קבלו סקירה על מצוות הפרשת תרומות ומעשרות
הגדל
ישנם כמה סוגי מעשרות, יש מעשר כספים ויש תרומות ומעשרות מפירות וירקות, מעשר כספים נוהגים לתת לצדקה עשירית מכל כסף שמרוויחים בחודש (בניכוי הוצאות הכרחיות לשם קבלת הכסף הזה), והבטיחה התורה "עשר בשביל שתתעשר".

מעשר מפירות וירקות, ראשית יש לדעת כי בשנה זו שהיא שנת השמיטה פטורים מלעשר פירות וירקות הגדלים בשנה זו, אך ישנם בשוק פירות שחנטו בשנה השישית שחייבים במעשרות ולכן נפרט כאן את דיני המעשרות:

מצות הפרשת תרומות ומעשרות כוללת ארבע מתנות תרומה גדולה מעשר ראשון תרומת מעשר מעשר נוסף שיש שנים שמפרישים לשם מעשר שני ויש שנים שמפרישים לשם מעשר עני.

כל זמן שלא הופרשו כל התרומות ומעשרות הפירות דינם כטבל. טבל אסור באכילה וכן יש אסור בהנאה של כלוי כגון להאכיל לבהמתו והם ככל מאכלות אסורות וחמורים מהם שהאוכל חזיר או נבלה ענשו מלקות, והאוכל טבל במלקות ובמיתה בידי שמים.

הפרשת תרומות ומעשרות היא או בהפרשה או בקביעת מקום לחלות המתנות כגון בצפונו או בדרומו או למעלה וכדומה ואומר שם התרומה או המעשר וקובע לה מקום התרומה ותרומת מעשר כיון שאסורה באכילה אף לכהנים בזמננו מפני טומאתן חייב להפרישה ולאבדה כדי שלא יכשל.

תרומה גדולה – אין לה שיעור ואסורה לכל ולכן נוהגים לעטוף אותה ולזרוק לאשפה.

מעשר ראשון – אחר הפרשת התרומה מפריש עשירית מהפירות כלומר עשרה אחוז ואומר הרי זה מעשר ראשון ודינה להינתן ללוי ובזמננו שאין לויים מיוחסים כדין נוהגיםש לא ליתנם ללוי.

מעשר ראשון – דינו כטבל כל זמן שלא קרא שם לתרומת מעשר, תרומת מעשר מהמעשר ראשון מפרישים אחד מעשרה כלומר עשרה אחוזים מהמעשר שהם אחוז אחד מהפירות, ואומרים הרי זה תרומת מעשר ודינה כתרומה גדולה.

אחר הפרשת תרומת מעשר הרי המעשר ראשון חולין מותר באכילה לכל ויש בו רק זכות ממון ללוי.

כאמור מעשר נוסף בשנים שהם מעשר שני – שנות א' ב' ד' וה' לשמיטה קורא שם מעשר שני לעוד עשירית מהפירות ואזי הפירות הללו אסורים באכילה עד שיפדם כדין אבל שאר הפירות לא נאסרו קודם שפדה המעשר שני תוך חומות ירושלים העתיקה המקודשת אי אפשר לפדות אלא מוציאם חוץ לעיר ופודה אבל כשנטמאו מותר לפדות גם בתוככי העיר, ולכתחילה יכול להכשירם לקבל טומאה ולטמאן קודם ההפרשה אף בתוך ירושלים ואחר כך פודן.

מעשר עני – בשנים ג' וו' לשמיטה במקום מעשר שני קורא שם מעשר עני לעשירית מהפירות ופירות הללו חולין אחר הפרשתן אלא שהם ממון עניים ודינם לינתן לעניים הואיל ופעמים רבות מצוי ספק מאיזה שנים הפירות רצוי תמיד לקרוא שם למעשר שני ואף למעשר עני אם צריך אחר כך כל הפירות חולין ומותרין כלומר נתקיימה בהם מצות הפרשת תרומות ומעשרות ומותרים לכל.

טבל ודאי – כשבודאי לא הופרשו תרומות ומעשרות מהפירות ישנם כל הדינים האמורים לעיל וגם מברכין על ההפרשה והחלול מעשר שני.

ספק טבל או דמאי – כשיש ספק אם הופרשו תרומות ומעשרות כדין חייבים לחזור ולהפריש אף תרומה גדולה, ואין מברכין על ההפרשה ואין נותנין המתנות של מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעניים אבל את התרומה כאמור, מאבדים.

הנוסח המלא של הפרשת תרומות ומעשרות

נוטל יותר מאחד ממאה מכל מין ואומר:
 "יותר מאחד ממאה שיש כאן הרי הוא תרומה גדולה בצד צפונו כל מין על מינו אותו אחד ממאה שיש כאן עם הנמצא בצד צפונו של הפירות עד להשלים השיעור שצריך למעשר ראשון הרי הוא מעשר ראשון כל מין על מינו האחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר מין על מינו ומעשר שני יהא לצד דרומו של הפירות מין על מינו ואם צריך מעשר עני יהא מעשר עני מין על מינו המעשר שני שיש כאן הריני מחלל עם חומשו על פרוטה ורבע במטבע שיחדתי (או ייחד בעלי) לחלול מעשר שני (ואם אין המעשר שני שוה פרוטה אז יהא מחולל בשויו עם חומשו) ואם צריך חלול נטע רבעי יהא מחולל עם חומשו בפרוטה ורבע במטבע שיחדתי לחילול מעשר שני ורבעי". (ואם אין בו שוה פרוטה יאמר כנ"ל).
עבור לתוכן העמוד