תשובות לשאלות נפוצות בענייני חג הסוכות

במדור זה הרב ש. גנס עונה לשאלות נפוצות
בענייני חג הסוכות, ישיבה בסוכה, ארבעת המינים וכדו'

למדור "תשובות לשאלות נפוצות על חול המועד" לחץ כאן >>>

יש לך שאלה נוספת? מעונין להתייעץ עם הרב?  לחץ כאן >>>

אם אני בטיול אני חייב לישון ולאכול בסוכה?

תשובה:

 

הדין הוא שעוברי דרכים פטורין מהסוכה, ולכן לכאורה כל מי שנמצא בטיול הוא כמו עוברי דרכים שהוא פטור מהסוכה.  

 

לראש העמוד לראש העמוד

אני שמאלי. האם אני צריך להחזיק את האתרוג והלולב כמו כל אדם או הפוך?

תשובה:

 

יש בזה מנהגים שונים, ולהלכה כתב הרמ"א לבני אשכנז לעשות הפוך מכל אדם. אמנם אם לא שינה יוצא ידי חובתו.

לראש העמוד לראש העמוד

האם כאשר יורד גשם מותר להוריד ולהחזיר אח"כ את הקישוטים?

תשובה:

 

הקישוטים הם מוקצה משום שהוקצו למצוותן של נוי סוכה. הטוב ביותר להתנות קודם החג שיהיה מותר אם יהיה גשם להורידם ואח"כ להחזירם, ואז מותר לכתחילה להורידם להזיזם ולהחזירם.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר בסוכות לישון או לנמנם במהלך נסיעה?

תשובה:

 

רבים מהפוסקים מקילים בזה משום שהדין הוא שעוברי דרכים פטורין מהסוכה, ונסיעה היא כמו עוברי דרכים.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לאישה לבנות סוכה שתהיה כשרה?

תשובה:

 

מעיקר הדין מותר. אולם ראוי ונכון להחמיר שאשה לא תשים את הסכך. אבל את הדפנות ודאי יכולה לשים.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר להסתפר לכבוד שמחת תורה?

תשובה:

 

צריכים להסתפר לפני סוכות ולא להשאיר את זה לחול המועד, גם לא לצורך שמחת תורה. אין שום סיבה לא להסתפר מקודם. רק מי שיצא מבית הסוהר במועד או חולה שלא יכל בשום פנים ואופן להסתפר מקודם, התירו לו להתגלח ולהסתפר במועד.

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר להתחתן בסוכות?

תשובה:

 

לא. משום שאין מערבין שמחה בשמחה, וכתיב ושמחת בחגך ולא באשתך.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לישון בסוכה אחרי חג סוכות?

תשובה:

 

אסור משום איסור 'בל תוסיף' - כי התורה אמרה לשבת שבעת ימים בסוכה ולא יותר, אלא אם כן יאמר מפורש אני יושן בסוכה לא לשם מצות סוכה והרי זה ככוונה הפכית ממצווה ומותר.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לישון בסוכה לפני חג סוכות?

תשובה:

 

אסור אלא אם כן יאמר מפורש אני יושן בסוכה ואני מכוין שלא לשם מצות סוכה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מי שבנה סוכה בביתו חייב לעשות חג בביתו ולא יכול להתארח?

תשובה:

 

יכול לשבת גם בסוכה אחרת. ובלילה הראשון שמברכים בקידוש על ישיבת סוכה מברכים גם שהחיינו או שהמקדש יברך שהחיינו ואומרים אמן ויוצאים בזה ידי חובת שהחיינו גם על הסוכה שיש לכל אחד בבית, כך פסקו הפוסקים להלכה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם נוטלים לולב בשבת?

תשובה:

 

תקנו רבנן לא ליטול לולב בשבת שמא יעבירנו את הלולב מרשות לרשות, וכמו הטעם דאין תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת.

לראש העמוד לראש העמוד

הסכך עף ברוח, וכעת הסוכה אינה כשרה. האם מותר לי לשים אותו חזרה?

תשובה:

 

ביום טוב עצמו אסור, והביא המ"ב סימן תרל"ז סק"א שעל ידי גוי מותר אם אין לו סוכה אחרת, והאריך בזה בספר שלמי תודה סוכות סימן כ'.

לראש העמוד לראש העמוד

הקישוטים שבסוכה נפלו - האם מותר להחזירם?

תשובה:

 

הקישוטים הם מוקצה משום שהוקצו למצוותן של נוי סוכה. הטוב ביותר להתנות קודם החג שיהיה מותר לתלות את הקישוטים אם הם יפלו ואז מותר לכתחילה להחזירם.

לראש העמוד לראש העמוד

חלק גדול מצבור המתפללים יוצאים מבית הכנסת לסוכה כדי לברך על הלולב, האם נכון לעשות כך ומה המקור לכך?

תשובה:

 

יש שנוהגים כך ומנהג אבותיהם בידיהם. [המנהג הזה מובא בבכורי יעקב סימן תרמ"ד סק"א וכן בסימן תרנ"ב סק"ג, וכן בהנהגות רבינו חיים מוואולוזין ארחות חיים כתר ראש בהלכות סוכה אות ק"ט, והמקור לזה הוא מהאר"י ז"ל.]

לראש העמוד לראש העמוד

למה מברכים 'על נטילת לולב' ולא על הנענוע?

תשובה:

 

המצוה היא ליטול כלומר לקחת את הלולב, בזה מקיימים את המצוה בעצם הלקיחה של הלולב. חכמים הוסיפו להדר גם לנענע את הלולב, אולם כאמור עיקר המצוה היא בלקיחתו של הלולב.

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע יש לנענע את ארבעת המינים?

תשובה:

 

להמליך את הקדוש ברוך הוא לכל רוחות השמים, השם מלך בשמים ובארץ ובכל מקום שהוא, מלא כל הארץ כבודו.

לראש העמוד לראש העמוד

מה עושים עם 4 המינים לאחר סוכות?

תשובה:

 

אין בהם קדושה, אולם צריך להזהר שלא לנהוג בהם מנהג בזיון. יש מנהג לשמור את הלולב ואת הערבות לשריפת חמץ בערב פסח, כיון שנעשתה מצוה אחת עושים עם זה עוד מצוה אחרת.

לראש העמוד לראש העמוד

מה פירוש התפילה 'שנזכה לשבת בסוכת עורו של לויתן'?

תשובה:

 

בגמרא במסכת בבא בתרא מבואר שלעתיד לבוא יעשה הקדוש ברוך הוא סוכה לצדיקים מעורו של לויתן, כמובן שהדברים אינם רק כפשוטן, אלא עומק גדול יש בהם, הגאון מוילנא מבאר שלעתיד לבוא תתרבה הדעת בארץ ולא יהיה מפריעים כלל וכלל לעבוד את השם, אלא יהיה תשוקה עצומה להתקרב לשם ולשמור את מצוותיו וכל עניני הגוף יהפכו לקדושה.

לראש העמוד לראש העמוד

מה צריך לאכול בסוכה?

תשובה:

 

בלילה הראשון חובה לאכול בסוכה פת ולקבוע את סעודתו שם משום דלומדים לימוד כמו שבט"ו בניסן זהו חג המצות כך בט"ו בתשרי זהו חג הסוכות. וכמו כן חייבים לישון בסוכה. בשאר הימים אם אוכלים יש לאכול בסוכה. אולם דברי עראי כגון שתיה וכיוצא בזה אפשר להקל שלא לאכול ולשתות בסוכה.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם מנהגי חג הסוכות?

תשובה:

 

ממנהגי חג הסוכות:
המצוה בלילה הראשון של סוכות השנה יום רביעי בלילה לאכול פת בסוכה ולברך 'ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה'. 
וזו מצוה מהתורה זכר ליציאת מצרים שהקב"ה עשה לעם ישראל ענני כבוד שהגנו עליהם וכן עשה להם סוכות ממש. 
כמו כן לישון בסוכה. 
וכל פעם שרוצים לאכול פת או מזונות יש להכנס לסוכה ולברך.
כמו כן יש מצוה מהתורה לקחת ביום הראשון ארבעת המינים ולברך עליהם ברוך אתה השם וכו' אשר קדשנו במצוותיו וצונו על נטילת לולב וכן ביום הראשון ברכת שהחיינו. 
 
אלו הם עיקרי הדינים בקצרה של המצוות של חג הסוכות
 
הינך יכול לקרוא יותר באריכות במדור 'הלכות חג הסוכות' באתר: http://www.acheinu.co.il/?CategoryID=335

לראש העמוד לראש העמוד

מותר להוסיף קישוטים חדשים לסוכה במהלך חול המועד?

תשובה:

 

מותר.

 

לראש העמוד לראש העמוד

פתחנו את בסכך וגילינו שהוא נגוע מאד. מה עלינו לעשות?

תשובה:

 

יש לרסס בחומר נגד נמלים, לנקות, לייבש, ולבדוק שוב. אם הוא ממש נגוע אין להשתמש בו אלא לקנות חדש.

לראש העמוד לראש העמוד
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד