הלכות תקיעת שופר

ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם (במדבר כט)

 • מצוות "עשה" מן התורה לשמוע קול שופר ביום הראשון של ראש השנה, ומצוה מדרבנן לשמוע קול שופר גם ביום השני.
 • זמן תקיעת שופר: ביום, מהנץ החמה (בדיעבד מעלות השחר) עד שקיעת החמה.
 • נשים פטורות ממצוות שופר כמו בכל המצוות שהזמן גרמן. אבל הרשות בידן לקיים את המצווה.
 • קטן שהגיע לחינוך (כ – 6-7 שנים) חייבים לחנכו במצוות שופר.
 • התוקע צריך לכוון להוציא את השומעים ידי חובתם. לא התכוון התוקע להוציא את השומעים לצאת, לא קיים המצווה.
 • צריך להאזין היטב לתקיעות, ואין להפסיק בשיחה עד סוף כל התקיעות.
 • מי שאינו יכול ללכת לבית הכנסת לשמיעת התקיעות, חייב לשמוע או לתקוע לבדו בביתו.
 • חל יום ראשון של ראש השנה בשבת, אין תוקעים בו בשופר.

 

הלכות תקיעת שופר וברכותיה

 • התוקע עומד ליד הבימה שעליה מונח ספר התורה, כדי שבזכות התורה יעלה זכרוננו לפני ה' לטובה.

 • הברכות והתקיעות צריכים להיות בעמידה, הישענות על דבר מה (באופן שאם ינטל אותו דבר יפול) הרי היא כישיבה.

 • התוקע מברך "לשמוע קול שופר" (שהמצוה בשמיעה ולא בתקיעה) ו"שהחיינו". למנהג האשכנזים מברך "שהחיינו" בשני הימים ולמנהג הספרדים רק ביום הראשון (או ביום השני כשחל יום הראשון בשבת).

 • התוקע צריך להחזיק את השופר בצד ימין.

 • פי השופר יהיה למעלה, ומוגבה מעט.

 • נהוג שתלמיד חכם מקריא לתוקע את סדר התקיעות, כדי שלא יטעה, וכדי לתקנו שיתקע כדין.