הלכות ראש השנה

הלכות ערב ראש השנה

 יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה עד אחרי חצות היום. ולמנהג הספרדים משלימים את התענית. בערב ראש השנה מרבים בנתינת צדקה לעניים, וכן מרבים בסליחות ובתחנונים. אין תוקעים בשופר ביום זה – כדי להפסיק בין תקיעות של מנהג לתקיעות של חובה. מתרחצים ומסתפרים ונוהגים לטבול במקוה לכבוד יום הדין. לובשים בגדים נאים ולבנים. וכתוב בירושלמיקרא עוד...

הלכות תקיעת שופר

ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם (במדבר כט) מצוות "עשה" מן התורה לשמוע קול שופר ביום הראשון של ראש השנה, ומצוה מדרבנן לשמוע קול שופר גם ביום השני. זמן תקיעת שופר: ביום, מהנץ החמה (בדיעבד מעלות השחר) עד שקיעת החמה. נשים פטורות ממצוות שופרקרא עוד...

הלכות היום ומנהגיו

נוהגים שלא לישון בשני הימים של ראש השנה ובעיקר לא לפני חצות היום כי הישן בראש השנה – מזלו ישן. היושב בטל –דומה לישן. נוהגים לומר את כל ספר התהילים בראש השנה. ויש נוהגים לגמור פעמיים את התהילים, שבתהילים יש 150 פרקים, ופעמיים 150 = 300 ובגימטריה "כַּפֵּר".

הלכות תשליך

ביום הראשון של ראש השנה (וכשחל בשבת יש נוהגים ביום השני) אחרי תפילת מנחה לפני שקיעת השמש הולכים לים או לנהר או לבאר ואומרים תפילת "תשליך". תפילה זו נקראת "תשליך" על שם הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" הנאמרת בה וזהו הנושא העיקרי של תפילת תשליך – השלכת החטאים במקום אשר לו יזכרו ולא יפקדו.קרא עוד...

הלכות ראש השנה – קצוש"ע

קיצור שולחן ערוך – סימן קכט   סעיף א בכל הקדישים שאומרים מהראש השנה עד יום הכפורים כופלין תיבת לעילא, דהיינו שאומרים לעילא לעילא (ולא בוא"ו ולעילא) וכיון שבקדיש צריכין להיות שמונה ועשרים תיבות ובכל השנה אומרים לעילא מן כל ברכתא, עתה אומרים לעילא מכל ברכתא.   סעיף ב יש נוהגין להתפלל בראש השנה וביוםקרא עוד...