הלכות פסח

דיני חודש ניסן

"החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". רובו של החודש ימים טובים: בראש חודש ניסן הוקם המשכן וי"ב יום הקריבו הנשיאים את קרבנם, בו נגאלו ממצרים ובו עתידין להגאל. ולכן יש בו הלכות מיוחדות. כשאומר אדם על חודש ניסן שהוא ה"חודש הראשון" הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא של "החדש הזה לכם ראשקרא עוד...

הלכות בדיקת חמץ וביטול חמץ

א. בלילה שלפני ערב פסח בודקין את החמץ. וחייבין לבדוק מיד בתחילת הלילה. ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה. ב. אין בודקין אלא בנר של שעווה יחידי, ולא קלועים, משום דהוי כאבוקה. ובשעת הדחק, שאין לו נר של שעווה, יבדוק בנר של חֵלֶב. ג. בודק כל החדרים שיש לחוש שמא הכניסוקרא עוד...

דיני ערב פסח ואפיית מצות

א. אין אומרים מזמור לתודה ולא למנצח. ב. מותר לאכול חמץ רק עד שליש היום. (והיום נחשב מן עלות השחר עד צאת הכוכבים). ובהנאה מותר עוד שעה אחת, ומותר למוכרו אז לגוי; אבל אחר כך אסור גם בהנאה. וצריך לשרוף את החמץ ולבטלו כל זמן שהוא מותר בהנאה. ג. מחצות היום ואילך אסור בעשיית מלאכה.קרא עוד...

דיני מכירת חמץ

א. ישראל שהיה לו חמץ שלו ברשותו בפסח, עובר בכל רגע ורגע על בל ייראה ובל יימצא. והחמץ אסור בהנאה לעולם, ואפילו ביטלו קודם פסח. ולכן מי שיש לו הרבה חמץ שאינו יכול לבערו מן העולם, צריך למוכרו לגוי קודם הפסח בשעה שהוא עדיין מותר בהנאה. ולא יהא עניין מכירת חמץ אצל האדם כמו מצוַת אנשיםקרא עוד...

מכירת חמץ לגוי

ניתן למכור את החמץ שברשותינו לגוי כדי שלא נכשל באיסור בל יראה ובל ימצא. מכירת חמץ נעשית אצל רב מוסמך בדומה לכל עיסקה בה חותמים שני צדדים במשרד עורך הדין. א. אדם שיש לו בביתו או ברשותו חמץ בפסח, עובר על איסור התורה של "בל יראה ובל ימצא". ולכן חמץ שקשה לבערו, וכן מוצרי מזוןקרא עוד...

הלכות שריפת חמץ

א. בבוקר שלפני ליל הסדר (י"ד בניסן) מותר לאכול חמץ אך ורק עד סוף השעה הרביעית מתחילת היום (בשעות זמניות). בארץ ישראל זמן זה הוא בערך קרוב ל 10 בבוקר (לפי שעון קיץ). מידי שנה מפרסמים הרבנים את השעה המדוייקת, ויש לעקוב אחר הודעות אלו. ב. מנקים היטב את הפה והשיניים לפני סוף זמן אכילתקרא עוד...

נקיון הבית לפסח

חמץ אסור בפסח באכילה ובהנאה, ואסור שיהיה ברשותינו בכל שבעת ימי החג. להלן הסברים כיצד לנקות את הבית לפני החג. א. אם במשך השנה לא הכניסו חמץ למקום מסוים, אין צורך לנקות ולבדוק את החמץ באותו מקום. ב. כלי שלא ישתמשו בו בפסח, ומוכרים את החמץ שבו, אינו צריך בדיקת חמץ, ויש להצניעו במקום סגור.קרא עוד...

מה מותר ומה אסור לעשות בערב פסח?

איסור אכילה ושתיה בערב פסחיש אומרים שאין לאכול פת (מצה עשירה) מחצות היום וי"א דאסור החל משעה עשירית של היום, אולם מותר לאכול פירות וירקות, וכן בשר דגים ובצים בין חיים ובין מבושלים, אך יזהר שלא ימלא כריסו מהם כדי שיאכל בלילה המצה לתיאבון. טעמי האיסור: א. משום הידור מצוה שיאכל בלילה מצה לתיאבון.ב. כדי שלאקרא עוד...